Algemene voorwaarden JR Printer Supplies 's-Hertogenbosch
15417
page-template-default,page,page-id-15417,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
Algemene Voorwaarden JR Printer Supplies

1. ALGEMEEN

1.1. Onder ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze onderneming’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan met beperkte aansprakelijkheid JR Printer Supplies althans haar rechtsopvolgster onder bijzondere of algemene titel, gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Hertogenbosch (Nederland), thans geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60497157.

1.2. Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die in enige rechtsverhouding met onze onderneming komt te staan door (onder meer) het sluiten van een overeenkomst, een aanbod daartoe van ons krijgt of die ons een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst. In voorkomende gevallen zullen de vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen in de voorwaarden ook als ‘wederpartij’ worden aangeduid.

1.3. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. De (inkoop)voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijken van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien dat voorafgaand en schriftelijk met de directie van JR Printer Supplies is overeengekomen.

2. AANBIEDINGEN

2.1. Een aanbod van ons aan de wederpartij, in welke vorm dan ook, is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Begrotingen, tekeningen of andere bescheiden die als bijlage bij een aanbod zijn gevoegd of die daar deel van uitmaken, blijven te allen tijde ons eigendom. Indien en voor zover bij het aanbod bescheiden zijn gevoegd of andere gegevensdragers, dan blijven wij te allen tijde rechthebbende van die intellectuele eigendomsrechten. De bescheiden dienen op eerste verzoek franco aan ons te worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

2.3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot het accepteren van dat aanbod. Een overeenkomst van koop op proef tussen ons en de wederpartij kan slechts schriftelijk worden gesloten. Het daaraan voorafgaande aanbod zal de wederpartij ook schriftelijk aan ons ter kennis dienen te brengen. In het aanbod van de wederpartij zal alsdan uitdrukkelijk vermeld moeten staan dat het om koop op proef gaat. De verkoper meldt voorts in het aanbod binnen welke termijn wij de zaak dienen te beoordelen. De Verkoper neemt daarbij een termijn in acht van minimaal 60 dagen.

2.4. Wij zijn steeds bevoegd te verlangen dat levering à contant geschiedt, ook in die gevallen waarin overeen is gekomen dat de wederpartij op rekening kan bestellen. Indien wij gebruik maken van die bevoegdheid kan de wederpartij genoegzame zekerheid voor betaling aan ons aanbieden. Indien dit aanbod naar ons oordeel genoegzame zekerheid biedt voor betaling, zullen wij alsnog kunnen besluiten op rekening te leveren.

3. OVEREENKOMST

3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een bestelling of opdracht schriftelijk hebben aanvaard of hebben bevestigd. De datum van bevestiging of aanvaarding geldt als datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. De bevestiging of aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daar onmiddellijk schriftelijk tegen geprotesteerd heeft.

3.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien de factuur naar het oordeel van de wederpartij de overeenkomst niet juist en volledig weergeeft, dient de wederpartij binnen 8 dagen na dagtekening te reclameren.

3.4. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van onze verplichtingen jegens de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.

3.5. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

4. PRIJZEN

4.1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: – gebaseerd op levering aan kantoor, magazijn, huis of andere opslagplaats; – exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; – exclusief de kosten van verzekering en transport; – vermeld in Euro (€).

4.2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. Wij zullen verhoging van de prijs melden aan de wederpartij. De wederpartij heeft tot 14 dagen na het melden van de verhoging de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op vergoeding van schade. Indien de wederpartij na verhoging van de prijs de verhoogde prijs heeft betaald, wordt zij geacht te hebben ingestemd met de prijsverhoging, althans verstrijkt de in de vorige in bedoelde termijn van 14 dagen op het moment dat de verhoogde prijs betaald is.

5. ANNULERING

5.1. JR Printer Supplies is bevoegd, doch nimmer verplicht, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze te annuleren vanwege zwaarwichtige redenen. Het annuleringsbeding behelst niet meer dan een natuurlijke verbintenis aan onze zijde om de wederpartij in voorkomende gevallen tegemoet te komen.

5.2. De wederpartij is bevoegd om bestelde goederen te retourneren uiterlijk 5 dagen nadat JR Printer Supplies de goederen heeft afgeleverd, althans de wederpartij de goederen middellijk of onmiddellijk in haar bezit heeft gekregen. Voorwaarde is dat de al reeds door ons geleverde producten ongebruikt, in een niet geopende, niet beschadigde en niet beschreven verpakking geretourneerd worden. Artikelen met een houdbaarheidsdatum moeten nog minstens drie maanden geldig zijn en artikelen zoals agenda’s, kalenders e.d. moeten nog minstens 10 maanden bruikbaar zijn. De kosten en risico voor transport komen voor rekening van de wederpartij.

5.3. Aanvullend op artikel 5.2 zijn er producten die nooit in aanmerking komen voor retourneren. Dit zijn:
5.3.1. Softwarepakketten, inkcartridges en tonercassettes waarvan de verzegeling verbroken of de verpakking geopend is, of die geïnstalleerd of geregistreerd zijn.
5.3.2. Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals oordopjes, in-ear-headsets, waterkokers, koffiezetapparaten (indien geopend).
5.3.3. Specials, dat wil zeggen producten die speciaal voor de wederpartij gemaakt zijn.
5.3.4. Artikelen uit de aanbiedingenpagina
5.3.5. Artikelen die op aanvraag van wederpartij besteld zijn
5.3.6. Artikelen die middels offerte in grote aantallen voor wederpartij zijn besteld
5.3.7. Papier op pallets, minipallets en halve pallets.
5.3.8. Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.

6. LEVERING

6.1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij.

6.2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. De wederpartij draagt de kosten van transport. Franco levering aan huis/bedrijf van de wederpartij geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons schriftelijk met de wederpartij is overeengekomen.

6.3. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.

6.4. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen één (1) werkdag, op eventuele tekorten, beschadigingen of gebreken te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. Het recht van de wederpartij om te klagen vervalt indien zij niet binnen een termijn van één (1) dag schriftelijk tekorten, beschadigingen of gebreken heeft gemeld.

6.5. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn en zonder de in het vorige lid bedoelde controle waar te nemen zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon of de overige transportdocumenten te (laten) vermelden. Het recht van de wederpartij om te klagen over de aldus makkelijk waarneembare tekorten, beschadigingen of gebreken vervalt indien die niet op de afleveringsbon of de transportdocumenten staan vermeld.

6.6. Wij zijn bevoegd om een bestelling in gedeeltes te mogen leveren. Deze gedeeltes kunnen wij separaat aan de wederpartij in rekening brengen. De omstandigheid dat de wederpartij slechts een gedeelte van de bestelling heeft ontvangen, geeft haar niet de bevoegdheid haar betalingsverplichting ten aanzien van de wel ontvangen gedeeltes op te schorten.

6.7. De door ons opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief. Pas eerst nadat onze directie voorafgaand aan enige overeenkomst en voorts schriftelijk een verzoek tot het overeenkomen van een fatale leveringstermijn heeft goedgekeurd is er sprake van een fatale levertermijn. In alle gevallen waarin deze schriftelijke en voorafgaande toestemming ontbreekt, levert de opgegeven levertermijn slechts een inspanningsverplichting aan onze zijde op.

6.8. Indien met de wederpartij is afgesproken dat de levering af ons magazijn zal geschieden, dan dient de wederpartij de goederen binnen 3 werkdagen nadat wij haar gemeld hebben dat de goederen klaar staan die goederen op te halen. Heeft de wederpartij de goederen na twee (2) weken nadien nog niet opgehaald, dan zijn wij zonder waarschuwing of mededeling aan de wederpartij bevoegd de goederen aan een derde te verkopen.

7. TRANSPORT / RISICO

7.1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere schriftelijke aanwijzing uiterlijk vóór het aanvaarden van de bestelling of opdracht door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons bepaald. Schade die ontstaat tijdens transport, verzending of verpakking zal alleen dan aan de wederpartij vergoedt worden indien die schade het gevolg is van onze opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid in het geval wij zelf voor transport zorg dragen;

7.2. Indien een door JR Printer Supplies ingeschakelde derde zorgdraagt voor verzending, transport of verpakking uitvoert, ook in die gevallen waarin er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid, aanvaardt JR Printer Supplies geen aansprakelijkheid voor die schade. Onze schadevergoedingsplicht ten aanzien van de door de derde veroorzaakte schade strekt niet verder dan cessie van onze vordering op de derde aan de wederpartij. Wij staan er niet voor in dat de wederpartij de vordering op die derde ook daadwerkelijk kan innen.

7.3. Indien de wederpartij een aanwijzing geeft zoals bedoeld in lid 1, dan komen de extra kosten die die aanwijzing met zich meebrengt voor rekening van de wederpartij.

7.4. De wederpartij is bevoegd bij de bestelling te verlangen dat de goederen verzekerd worden tijdens verzending of transport. De kosten van de verzekering komen voor de wederpartij.

8. OVERMACHT (NIET TOEREKENDBARE TEKORTKOMING)

8.1. In onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende gevallen is er sprake van overmacht: brand, molest, oproer, machinebreuk, storingen in leveringen van energie, bedrijfsstoringen, watersnood, waterschade, extreme weeromstandigheden, oorlog (-sdreiging), overheidsingrijpen of enig ander van buiten komend onheil bij ons, onze leveranciers of door ons ingeschakelde derden, dat wij nog onze leveranciers of de door ons ingeschakelde derden op het moment van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet konden voorzien.

8.2. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

8.3. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. JR Printer Supplies is de wederpartij geen enkele schadevergoeding verschuldigd te betalen.

8.4. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst ontbinden voor zover die op dat moment nog niet is uitgevoerd. JR Printer Supplies is de wederpartij geen enkele schadevergoeding verschuldigd te betalen. Betaling door de wederpartij van het al reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst kan door JR Printer Supplies worden gevorderd.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, behoudens voor zover die die schade opzettelijk door ons is veroorzaakt, dan wel dat de schade is veroorzaakt door onze grove schuld dan wel grove nalatigheid. Ten aanzien van door ons ingeschakelde derden aanvaarden we geen aansprakelijkheid.

9.2. Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, tenzij de wet voorschrijft dat het vrijtekenen voor die schade niet is toegestaan. In die gevallen waarin de rechter oordeelt dat wij gehouden zouden zijn tot vergoeding van schade, zal het totale door ons te vergoeden schadebedrag nooit het bedrag te boven gaan dat de wederpartij bij ons besteld en betaald heeft in de zes maanden die vooraf gingen aan het schadetoebrengende feit.

10. RECLAMES

10.1. De wederpartij dient terstond na ontvangst van de goederen zich er van te vergewissen of de geleverde kwantiteit en kwaliteit van de goederen conform de overeenkomst zijn. Indien de wederpartij constateert dat de goederen behept zijn met een gebrek, dan zal zij binnen twee maanden bij ons een schriftelijke klacht moeten indienen, bij gebreke waarvan het recht om te klagen over dat gebrek komt te vervallen.

10.2. Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan het recht om te klagen over de factuur komt te vervallen.

10.3. De wederpartij dient ons steeds in de gelegenheid te stellen een gebrekkig goed te herstellen, dan wel het gebrekkig goed te vervangen. De wederpartij dient ons daartoe een redelijke termijn te stellen, die minimaal gelijk is aan de termijn die nodig is om een vervangend goed bij de (buitenlandse vestiging van) de fabrikant te laten produceren en transporteren naar ons magazijn. Eerst nadat wij aan de wederpartij melden dat het vervangen of herstellen van het goed blijvend onmogelijk is, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden. De wederpartij zal ons in dat geval niet kunnen aanspreken op vergoeding van schade.

10.4. De wederpartij is niet bevoegd haar verplichtingen jegens ons op te schorten. De wederpartij is ook niet bevoegd, behoudens door ons te verlenen schriftelijke toestemming, haar vorderingen op ons te verrekenen met vorderingen die wij op de wederpartij hebben.

11. GARANTIE

11.1. Indien en voor zover een fabrikant garantie verleent op een bij ons gekocht goed, zullen wij ons inspannen het goed te herstellen of te vervangen onder de werking van die garantie. De garantie van de fabrikant brengt geen uitbreiding of verzwaring van onze wettelijke verplichtingen ter zake non-conformiteit jegens de wederpartij met zich mee. Storingen die in enigerlei vorm worden veroorzaakt door slijtage of aan verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde leveren geen tekortkoming op in de zin van art. 7:17 BW.

11.2. De wederpartij mag van ons verwachten dat de door ons geleverde producten die eigenschappen en specificaties bezit die wij aan de wederpartij hebben opgegeven. Wij behoeven niet te onderzoeken of de eigenschappen en specificaties van de door de wederpartij bestelde goederen geschikt zijn voor het gebruik dat de wederpartij daarbij voor ogen staat. Indien de wederpartij de bestelde goederen voor een ander doel wil gebruiken dan het meest voor de hand liggende doel, dan zal zij JR Printer Supplies steeds voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling dienen te vragen of het bestelde goed voor dat doel is te gebruiken. De wederpartij die dat verzuimt kan zich er niet op beroepen dat hij de goederen niet voor dat doel kan gebruiken.

11.3. Op van derden betrokken programmatuur, onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie of ondersteuning verleend, dan deze derde leverancier aan ons verleent. In het kader van garanties die door derden worden verleend, rust er op JR Printer Supplies slechts een inspanningsverplichting om claims die onder die garantie worden ingediend aan die derden door te spelen. Garantieverplichtingen van derden zijn geen garantieverplichtingen van  JR Printer Supplies.

11.4. Indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het goed, dan wel indien het goed niet door ons of een door ons ingeschakelde derde wordt onderhouden of gerepareerd, dan wordt het gebrek aan dat goed vermoed te zijn ontstaan door dat ondeskundig gebruik of ondeskundig onderhoud.

11.5. Vervangen wij onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.

11.6. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij bevoegd enige verplichting tot herstel of vervanging op te schorten totdat de wederpartij aan haar verplichting jegens ons heeft voldaan.

11.7. Indien de wederpartij goederen retour zendt om te herstellen, dan wel te vervangen, dan zal de wederpartij die goederen steeds op een dergelijke wijze dienen in te pakken dat zij tijdens het transport niet beschadigd raken.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Alle goederen die wij uit welken hoofde dan ook aan de wederpartij ter beschikking hebben gesteld, blijven ons eigendom, tot het moment waarop de wederpartij aan al haar verplichtingen, waaronder rente en kosten, heeft voldaan.

12.2. Ingeval er ten laste van de wederpartij surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, de wederpartij tot liquidatie overgaat of er ten laste van de wederpartij executoriaal beslag gelegd wordt, althans er op enige andere wijze tot gedwongen liquidatie van het vermogen van de wederpartij wordt overgegaan, zijn wij bevoegd de onbetaald gebleven goederen terug te vorderen van de wederpartij. In de gevallen zoals bedoeld in de vorige volzin, zullen onze vorderingen op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

12.3. De wederpartij verleent hierbij aan ons toestemming om haar terrein en gebouwen te betreden, teneinde de onbetaald gebleven goederen op te halen. Het ophalen van de onbetaald gebleven goederen laten ons recht op schadevergoeding onverlet.

12.4. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd de onbetaald gebleven goederen te vervreemden aan een derde, noch is de wederpartij bevoegd de onbetaald gebleven goederen te bezwaren met een zekerheidsrecht.

13. BETALING

13.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

13.2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

13.3. Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd, overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, dan wel over gaat tot buitengerechtelijke sanering van haar schulden of een verzoek indient in het kader van de WSNP;
c. enige uit deze overeenkomst voortvloeiende op haar rustende verplichting niet nakomt,
worden alle vorderingen die wij op de wederpartij hebben ineens opeisbaar en hebben wij tevens de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

14. RENTE EN KOSTEN

14.1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag, tot aan de dag der voldoening.

14.2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste twee punten van het toepasselijke Liquidatietarief, dan wel, in kantonzaken, wat conform de Staffel BIK verschuldigd zou zijn. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief dan wel het conform Staffel Bik verschuldigde bedrag te boven gaan.

15. GESCHILLEN

15.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing

15.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant (Nederland).